BKS Albatros Biszcza - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 30, wczoraj: 128
ogółem: 470 923

statystyki szczegółowe

Losowa galeria

Banery
Ładowanie...

Ankiety

Czy strona jest dobrze i ciekawie prowadzona ?

Statut

STATUT

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

Biszczański Klub Sportowy

"ALBATROS" Biszcza

 

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Biszczański Klub Sportowy "ALBATROS" Biszcza zwane dalej Klubem, działa na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127 poz. 857), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr. 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz własnego statutu.

 2. Klub może używać nazwy skróconej BKS "ALBATROS" Biszcza.


§ 2

Siedzibą stowarzyszenia jest  Biszcza 228 B.

 

§ 3

 1. Terenem działania jest Gmina Biszcza.

 2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 

§ 4

 1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Barwy klubu stanowią kolory czarny i biały.

 


Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

 

§ 5

Celem Klubu jest:

 1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej i sportu.

 2. Organizowanie imprez i zawodów sportowych.

 3. Organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach, dla członków oraz innych osób na terenie oraz poza terenem działania Klubu.

 4. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

 5. Rozwój bazy sportowej na terenie swojego działania.

 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

§ 6

Klub organizuje i prowadzi sekcje piłki nożnej i siatkówki, a także zgłasza ich do różnych rozgrywek w ramach organizacji prowadzących tego typu działalność.

 

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi oraz klubami sportowymi.

§ 8

 1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.

 2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział III

Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki.

 

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych

 2. wspierających

 

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne.

 2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być:

  1. małoletni w wieku od 16 do 18 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość stanowić muszą pełnoletnie osoby fizyczne,

  2. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, mają czynne prawo wyborcze, ale bez korzystania z biernego prawa wyborczego do władz Klubu,

  3. osoby pełnoletnie z czynnym i biernym prawem wyborczym.

 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne uznające, popierające i wspierające finansowo realizację celów i zadań określonych w statucie Klubu.

 

§ 11

Członkostwo Klubu nabywają:

 1. automatycznie zawodnicy Klubu,

 2. pozostałe osoby poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczenia w zebraniach Klubu,

 2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,

 3. uzyskiwania od władz i organów Klubu informacji o działalności i zamierzeniach Klubu,

 4. uczestniczenia w imprezach sportowych oraz szkoleniach organizowanych przez Klub,

 5. czynnego oraz biernego (z zastrzeżeniem z punktu §10) prawa wyborczego,

 6. korzystania ze sprzętu sportowego posiadanego przez Klub.

 

§ 13

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

 1. aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych,

 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

 3. uczestniczenie w realizacji zadań programowych Klubu,

 4. płacenie składek członkowskich zgodnie z uchwałami Klubu.

 

 

 

§ 15

Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

 2. wykluczenie przez Zarząd:

  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami klubu,

  2. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

 3. śmierć członka,

 4. rozwiązanie się Klubu.

 

§ 16

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, członkowi Klubu w terminie 14 dni od doręczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu poprzez Zarząd. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

 


Rozdział IV

Władze Klubu.

 

§ 17

 1. Władzami Klubu są:

  1. Walne Zebranie Klubu,

  2. Zarząd Klubu,

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Wybieralnymi władzami Klubu są:

  1. Zarząd Klubu,

  2. Komisja Rewizyjna.

 3. Wybieralne władze Klubu wybierane są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu według zasad ustalonych przez odpowiednią uchwałę.

 

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Klubu trwa 2 lata.

 

§ 19

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 20 członków Klubu uprawionych do głosowania jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 20

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Klubu.

 2. Walne Zebranie Klubu zwoływanie jest przez zarząd raz na 2 lata.

 3. W Walnym Zebraniu Klubu winno uczestniczyć co najmniej 20 członków Klubu uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony do 14 dni i może obradować bez względu na liczbę uczestników.

 4. W Walnym Zebraniu Klubu mogą uczestniczyć członkowie Klubu zwyczajnie i wspierający oraz zaproszeni goście.

 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

  1. uchwalanie programu działania Klubu,

  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Klubu,

  4. udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu,

  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  6. uchwalanie zmian statutu,

  7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu,

  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu wniesionych przez członków Klubu lub Komisję Rewizyjną,

  9. rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu Klubu

  10. ustalanie wysokości składek członkowskich .

 6. Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

 7. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 20 członków Klubu.

 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 21

 1. Zarząd Klubu składa się z od 5 do 7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

 3. Prezes i Wiceprezes reprezentują Klub na zewnątrz i działają w jego imieniu.

 4. Do kompetencji zarządu należy:

  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

  2. kierowanie bieżącą pracą Klubu,

  3. wybór kierowników sekcji,

  4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

  5. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

  6. przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,

  7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego.

 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrola bieżącej pracy Klubu,

  2. składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu przez Walne Zebranie Klubu,

 

§ 23

 1. W pewnych sytuacjach Zarząd Klubu samoistnie lub na wniosek Komisji Rewizyjnej ma możliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu można zwołać:

  1. po ustąpieniu jednego z członków Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających,

  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  3. na wniosek Zarządu Klubu,

  4. na wniosek 1/3 członków Klubu.

 

 

Rozdział V

Wyróżnienia i kary.

 

§ 24

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są nagrody i wyróżnienia.

 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin ustalony przez zarząd.

 

 

 

§ 25

W razie naruszenia postanowień i uchwał władz Klubu, Zarządowi Klubu zgodnie z regulaminem przysługuje prawo do wymierzenia następujących kar:

 1. upomnienie,

 2. nagana,

 3. zawieszenie w prawach członka Klubu na czas określony przez Zarząd Klubu,

 4. wykluczenie.

 

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu.

 

§ 26

Na fundusze Klubu składają się:

 1. składki członkowskie,

 2. dotacje budżetowe,

 3. darowizny, zapisy, spadki osób prawnych i fizycznych.

 

§ 27

Na majątek Klubu składają się fundusze oraz sprzęt sportowy posiadany przez Klub.

 

§ 28

Dla oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw potrzebne są podpisy dwóch spośród Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i jednego z upoważnionych Członków Zarządu.

 

 

Rozdział VII

Rozwiązanie Klubu i zmiana statutu.

 

§ 29

Zmiana statutu Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 20 członków Klubu uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej jednogłośnie przy obecności co najmniej 20 członków uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

Zegar

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 4
Alwa Brody Małe - Huragan Hrubieszów
Albatros Biszcza - Orion Jacnia
Wrzos Szyszków - GKS Tarnawatka
KS Wola Różaniecka - Luchów - Ruch Machnów Nowy

Ostatnie spotkanie

GKS TarnawatkaAlbatros Biszcza
GKS Tarnawatka 4:0 Albatros Biszcza
2017-09-17, 12:00:00
     
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 3
Ruch Machnów Nowy 3:1 Wrzos Szyszków
GKS Tarnawatka 4:0 Albatros Biszcza
Orion Jacnia 5:3 Alwa Brody Małe
Huragan Hrubieszów 1:1 Relax Księżpol

Biszcza

Serwisy Informacyjne